Betongkonstruktioner

Reparation & ytskydd av betongkonstruktioner

Esgard levererar CE-märkta högkvalitativa cementbaserade reparationsbruk och ytskyddsprodukter för betongytor. Reparationsbruken har testats och godkänts enligt den nya Europeiska Standarden EN1504-3 och de cementbaserade ytskydden enligt EN1504-2.

 

Skador på betongkonstruktioner uppkommer oftast p.g.a. korrosion på armeringsjärnen.

 

– Korrosion på armeringsjärnen uppstår huvudsakligen av fyra orsaker:
– Karbonatisering
– Klorider
– Otillräckliga täckskikt
– Krackeleringar

Viktiga faktorer vid val av representationsmaterial

En regel vid reparation av armerad betong är att reparationssmaterialet skall ha liknande fysiska egenskaper som den betong som skall repareras.  Är egenskaperna liknande så är risken för spänningar och brott mellan skikten mindre.

 

– E-modul ”Youngs Modulus” som basbetongen.
– Koefficient för termisk expansion som basbetongen.
– Hög tryck- och draghållfasthet.
– Mycket god vidhäftning under torra och permanent våta förhållanden.
– God nötningsbeständighet.
– Minimal krympning.
– Mycket god resistens mot vattenpenetration som ger ökad resistens mot klorider, frys- och upptiningscykeln.
– God resistens mot alkalier och utspädda syror.
– Täthet mot koldioxid för att förhindra karbonatisering.
– Att kvaliteten säkerställts med tester och godkännanden och är CE-märkta

Esgard flexcare
Reparationsbetong

Består i huvudsak av: Portlandcement, sand, aggregat, mikrosilika, impregnerade fibrer och sampolymerer. Tillsatserna förbättrar brukbarheten vid lågt VCT, blockerar och förfinar por- och kapillärstrukturen samt ökar styrkan hos det uthärdade bruket. Avdunstningen och härdningsförloppet kontrolleras och ger en avsevärd reduktion av porositet och permeabilitet.
En ökad draghållfasthet, kemikalieresistens samt minimering och uppbromsning av krackeleringar erhålles.  Levereras som 1-, 2- komponentsprodukter där kvantiteterna av cement, vatten och tillsatser är noggrant kontrollerade, vägda och anpassade för att ge kvalitativa och beständiga reparationer.

Ytskydd för betong

Även om reparationsmaterialet har alla de egenskaper som erfordras är betongen runt reparationen helt påverkbar av nedbrytningsprocesser.
Därför bör ett anpassat ytskydd appliceras över hela betongkonstruktionen. Ytskydd för betong har fått en ny aspekt (förutom den rent estetiska) med vetskapen om betongstrukturers sårbarhet.  Ett skydd för betong kan bestå av ett målningsbart, modifierat betongskikt baserat på portlandcement, ESGARD FCR 851, eller ett sampolymeriskt, elastiskt färgmembran ESGARD MONODEX. Dessa ytskydd är väl dokumenterade och utprovade för ändamålet. De är beständiga och förhindrar inträngning av vatten, koldioxid och klorider samt följer underlagets termiska rörelser utan att krackelera. Även impregnering med ESGARD silan/siloxan mot vattenpenetration och ESGARD penetrerande inhibitorer som skyddar armeringsjärnen kan användas.

Parkeringshus

Parkeringshus är mycket utsatta konstruktioner med mycket hårt slitage på betongytorna. För att skydda de trafikerade ytorna kan man använda olika typer av ytskydd som även har en dekorativ funktion. ESGARD kan applicera epoxi-, akryl-, polyuretan- eller cementbaserade ytskydd i olika tjocklekar och kulörer anpassade efter kundernas önskemål.